City Museum, St. Louis

City Museum, St. Louis

Copyright, Johnathan Sexton, 2017